Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΙΚΩΝ»

———————————————–

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός Σύλλογος, με την επωνυμία «ΕΛΙΚΩΝ» και έδρα τον Δήμο Λειβαδιάς Νομού Βοιωτίας.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

Α) Η μελέτη και διάδοση της Ελληνικής Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Γλώσσας και Πολιτισμού.

Β) Η συμβολή στη διαμόρφωση και συνειδητοποίηση της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας των παραδόσεων και των ελληνικών εθίμων. Η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.

Γ) Η υποστήριξη και συμβολή με κάθε μέσο σε ενέργειες που θα βελτιώνουν το περιβάλλον οικισμών και υπαίθρου και που θα αποτρέπουν κάθε είδους καταστροφές, παραποιήσεις και αλλοιώσεις του περιβάλλοντος. Η προτροπή για την αγάπη της υπαίθρου και της άγριας χλωρίδας και πανίδας.

Δ) Η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, ομιλιών, συζητήσεων, φιλοσοφικών συμποσίων, θεατρικών δρώμενων, εκθέσεων τέχνης, δανειστικής βιβλιοθήκης και εκδρομών.

Ε) Η ανάπτυξη κοινωνικών και φιλικών σχέσεων και αισθημάτων αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.

ΣΤ) Η εξασφάλιση στέγης και δημιουργία χώρων ειδικών για τις παραπάνω λειτουργίες και εκδηλώσεις.

Ζ) Κάθε άλλη δραστηριότητα που συμβάλει στην προώθηση των άνω σκοπών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Συλλόγου θα είναι:

Α) Οι εισφορές των μελών κατά την εγγραφή τους, οι μηνιαίες συνδρομές τους και τυχόν έκτακτες εισφορές τους.

Β) Οι δωρεές, κληροδοσίες και οποιεσδήποτε ενισχύσεις άλλης φύσεως.

Γ) Τα έσοδα που πιθανόν προκύπτουν από δραστηριότητες που προωθούν τους σκοπούς του Συλλόγου. Τέτοιες λογίζονται οι   οργανώσεις διαλέξεων, σεμιναρίων, ομιλιών, εκθέσεων τέχνης, εορτών, εκδρομών κ.α.

Δ) Οι επιχορηγήσεις από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και εν γένει κάθε έσοδο από νόμιμη αιτία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη λογίζονται τα κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.

Αρωγά είναι τα μέλη που ενισχύουν με οποιονδήποτε τρόπο τους σκοπούς του Συλλόγου, αλλά χωρίς το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ή ψήφου γενικότερα. Αρωγά μπορεί να είναι και πρόσωπα ξένης υπηκοότητας, νομικά πρόσωπα (Σύλλογοι κλπ). Η συνδρομή καθορίζεται από το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση των μελών του.

Επίτιμα μέλη μπορούν να είναι πρόσωπα που προσέφεραν ή προσφέρουν σπουδαίες υπηρεσίες στο Σύλλογος και στην προαγωγή των σκοπών του. Δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ανακηρύσσονται δε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Τακτικά μέλη μπορούν να είναι όλοι όσοι συμφωνούν με τις αξίες που υπηρετεί ο Σύλλογος σύμφωνα με τους σκοπούς του. Τα υποψήφια προς εγγραφή στο Σύλλογο νέα μέλη θα πρέπει διαπιστωμένα να διακρίνονται από αγάπη και θαυμασμό για τα ιδανικά που ανέπτυξε ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός, να αγαπούν, να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον και να έχουν την πρόθεση να συμβάλουν ενεργά για την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου.

Ειδικότερα, για να εγγραφεί κάποιος ως τακτικό ή αρωγό μέλος, θα πρέπει να υποβάλει αυτοπροσώπως (ή εφόσον πρόκειται περί νομικού προσώπου, δια του εκπροσώπου του) γραπτή αίτηση προς την διοίκηση του Συλλόγου, στην οποία θα αναφέρει τη συνδρομή στο πρόσωπό του των παραπάνω προϋποθέσεων και θα δηλώνει ότι αποδέχεται το καταστατικό αυτού. Την αίτηση θα πρέπει να προσυπογράφουν τρία τουλάχιστον από τα υφιστάμενα μέλη του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την πάροδο ενός μηνός από την υποβολή της αιτήσεως, θα εξετάσει την αίτηση και αφού λάβει υπόψη του όσα εκτίθενται σε αυτήν θα αποφασίζει με πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων μελών του, την εισαγωγή της αιτήσεως στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών προς έγκριση και αποδοχή του μέλους ή την απόρριψή της. Η αδράνεια του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσει επί της αιτήσεως επί χρονικό διάστημα άνω των έξι μηνών από την υποβολή της θα λογίζεται ως απορριπτική απόφαση επ’ αυτής. Η Γενική Συνέλευση, εφόσον η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της αιτήσεως είναι θετική, θα αποφασίζει για την αποδοχή του νέου μέλους με πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων μελών αυτής.

Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή από τη Γενική Συνέλευση, το υποψήφιο μέλος θα εγγράφεται στο βιβλίο των μελών, αφού καταβάλει στο ταμείο του Συλλόγου την πάγια εισφορά και τη συνδρομή του μηνός.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση αποφασίζουν τα παραπάνω κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση τους, ανεξάρτητα αν το υποψήφιο μέλος εμφανίζεται να διαθέτει τις παραπάνω προϋποθέσεις. Κατά της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης δεν χωρεί οποιαδήποτε προσφυγή ή ένδικο μέσον.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη στην αρχή κάθε μηνός καταβάλουν τη συνδρομή, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Η συνδρομή των επίτιμων μελών είναι προαιρετική.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Α. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεσθαι στα όργανα διοίκησης του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Έχουν επίσης δικαίωμα να συμμετέχουν στις εν γένει εκδηλώσεις του Συλλόγου και να προτείνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του, με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου, που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση.

Β. Όλα τα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα λόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αφαιρέσει το δικαίωμα λόγου σε μέλος, εφόσον αναφέρεται σε θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως, δεν διατυπώνει με ευπρέπεια και κοσμιότητα τις απόψεις του ή εν γένει διαταράσσει τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Α. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, να εκτελούν πρόθυμα τις αναλαμβανόμενες εργασίες και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών που υπάρχουν.

Β. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν ανελλιπώς τη συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Α. Παραίτηση: Κάθε μέλος μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε θελήσει από την ιδιότητα του μέλους με έγγραφη δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β. Αποβολή: Κάθε μέλος που παραβιάζει το καταστατικό του Συλλόγου, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή με οποιονδήποτε τρόπο βλάπτει τα συμφέροντα και την πρόοδο του Συλλόγου, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Γ. Καθυστέρηση της συνδρομής επί ένα (1) μήνα, δύναται να επιφέρει την διαγραφή του μέλους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Το τακτικό μέλος που δεν συμμετέχει στις δραστηριότητες του Συλλόγου επί έξι (6) μήνες χωρίς σοβαρό λόγο, μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Επανεγγραφή μέλους μπορεί να γίνει μετά από σχετική αίτηση στις περιπτώσεις 9Α, 9Γ και 9Δ του παρόντος άρθρου, αν το υποψήφιο μέλος τακτοποιήσει οικονομικά όλες τις παρελθούσες υποχρεώσεις του και γίνει δεκτή η αίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να γίνει επανεγγραφή αν το μέλος έχασε την ιδιότητά του βάσει της περιπτώσεως 9Β του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

‘Οργανα του Συλλόγου είναι:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο και

Β. Η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ή, σε εξαιρετική περίπτωση, η ‘Εκτακτη που συγκαλείται για το θέμα αυτό, εκλέγει ανά δύο (2) έτη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία.

Β. Το τελευταίο δίμηνο κάθε δεύτερου (2ου) έτους ενεργούνται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, έχουν δηλαδή εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η ψηφοφορία γίνεται με ένα μόνο ψηφοδέλτιο και με πέντε (5) το πολύ σταυρούς.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την εκλογή του με τη φροντίδα του υποψηφίου που πλειοψήφησε και, σε περίπτωση αδράνειας αυτού, του επόμενου σε αριθμό ψήφων. Εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα και τον ταμία, ανεξάρτητα από την σειρά ψήφων που έχει λάβει ο καθένας.

Δ. Αν υπάρξει, για οποιονδήποτε λόγο, κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, πληρούται από τα τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν κατά της αρχαιρεσίας και αν δεν υπάρχουν τέτοια συγκαλείται με πρωτοβουλία του προέδρου Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει για την πλήρωση της κενής θέσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα απουσιάσει περισσότερες από τέσσερις (4) συνεχόμενες φορές από τακτικές συνεδριάσεις τους, μπορεί να διαγραφεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των υπολοίπων μελών αυτού, οπότε τη θέση του καταλαμβάνει αυτοδίκαια το επόμενο αναπληρωματικό μέλος, κατά τη σειρά ψήφων που έλαβε στις αρχαιρεσίες. Αν δεν υπάρχει τέτοιο μέλος, συγκαλείται με πρωτοβουλία του προέδρου Έκτακτη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για το καινούργιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν, μία (1) φορά το μήνα, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του προέδρου και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά και ένα μέλη του. Επίσης συγκαλείται εφόσον το ζητήσουν τρία (3) οποιαδήποτε μέλη του.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων, σε περιπτώσεις δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστικά ψηφοφορία.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σύλλογος, διευθύνει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του, εφαρμόζοντας το νόμο και το καταστατικό. Είναι δε αρμόδιο για τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Συλλόγου, εφόσον απαιτηθεί.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα, εκτός εκείνων που ανάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ε. Τα μέλη της διοίκησης δεν μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν μετά του Συλλόγου συμβάσεις που συνεπάγονται την είσπραξη αμοιβής.

ΣΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την τήρηση των παρακάτω βιβλίων: 1) Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων, 2) Μητρώου Μελών, 3) Βιβλίου Ταμείου (εσόδων – εξόδων) και 4) Πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του, σε κάθε Δικαστήριο, Δημόσια Υπηρεσία και σε κάθε Αρχή γενικά, έναντι παντός νομικού ή φυσικού προσώπου, θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις και θα αποκτά δικαιώματα για λογαριασμό του Συλλόγου και θα ενεργεί κάθε πράξη γενικά αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού του, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού.

Ο πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, συντάσσει την ημερησία Διάταξη των θεμάτων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεών του, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει τα έγγραφα και τα πρακτικά, σύμφωνα δε με τον προϋπολογισμό του Σύλλογος και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διατάσσει τις πληρωμές και ελέγχει τη διαχείριση του ταμείου. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο και με τον Ταμία κάθε ένταλμα πληρωμής.

Παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του Συλλόγου και μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή του καταστατικού. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση λογοδοτεί εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του παρελθόντος έτους.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου τον αναπληρώνει κατά σειρά ο αντιπρόεδρος, ο γενικός γραμματέας ή ο ταμίας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο γενικός γραμματέας τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία συνυπογράφει μαζί με τον πρόεδρο. Συντάσσει επίσης και συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και την αλληλογραφία του Συλλόγου, της οποίας διατηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων. Ο γενικός γραμματέας κρατάει και τη σφραγίδα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ταμίας πραγματοποιεί τις εισπράξεις, βάσει διπλοτύπων αποδείξεων και τις πληρωμές με βάσει εντάλματα πληρωμών, υπογεγραμμένα από τον ίδιο και τον πρόεδρο. Τηρεί τα βιβλία του ταμείου (εσόδων – εξόδων, μερικών λογαριασμών, συνδρομών των μελών). Επίσης διατηρεί μαζί με τον πρόεδρο λογαριασμό με τα έσοδα του Συλλόγου.

Χρήματα από τον λογαριασμό του Συλλόγου μπορεί να αναλάβει μόνο μετά από ειδική εντολή του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους και είναι προσωπικά υπεύθυνος μαζί για κάθε απώλεια χρημάτων ή οικονομική ανωμαλία. Οποτεδήποτε κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλει έγγραφη λογοδοσία για την κατάσταση του ταμείου. Μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλει στην ετήσια Γενική Συνέλευση (ή την Έκτακτη που θα συγκληθεί γι’ αυτό το σκοπό), ισολογισμό και απολογισμό διαχειρίσεως του χρόνου που πέρασε.

Φροντίζει επιπλέον να ενημερώνει και να υπενθυμίζει στα μέλη τυχόν οφειλές συνδρομών, έκτακτες εισφορές ή αλλαγές στο ποσό των συνδρομών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη, που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Β. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο, κατά το πρώτο τρίμηνο και έκτακτα μετά από απόφαση του προέδρου ή μετά από πρόσκληση τριών (3) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τέλος, μετά από αίτηση του 1/3 των τακτικών οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από έγγραφη ανακοίνωση προς τα μέλη, η οποία θα πρέπει να τοιχοκολληθεί  σε εμφανές σημείο των γραφείων του Συλλόγου, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη σύγκλησή της, καθώς επίσης να αποσταλεί με απλή ή συστημένη επιστολή στα μέλη μέσα στην ίδια προθεσμία, με την οποία θα καθορίζεται με σαφήνεια ο τόπος, η ημέρα και ώρα της Συνέλευσης, τα προς συζήτηση θέματα και ο απαιτούμενος αριθμός μελών για την επίτευξη της απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α. Για να  υπάρχει απαρτία θα πρέπει να παρίστανται τα μισά πλέον ενός των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου.

Β. Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται με τα ίδια θέματα και στον ίδιο τόπο μετά από 7 ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση προς τα μέλη, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με οσουσδήποτε παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο ή το καταστατικό. Κάθε ψηφοφορία που αφορά διεξαγωγή αρχαιρεσιών διενεργείται μυστικά.

Β. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει μέλος της που εκλέγεται από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση, ενώ χρέη γραμματέα εκτελεί ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου. Στην περίπτωση Γενικής Συνέλευσης που διεξάγει αρχαιρεσίες, η Γενική Συνέλευση εκλέγει πρόεδρο, γραμματέα και τριμελή εφορευτική επιτροπή.

Γ. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι φανερή, με ανάταση των χειρών, εκτός των περιπτώσεων αποβολής μέλους, εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από το αξίωμά του ή αρχαιρεσιών προς ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, οπότε η ψηφοφορία είναι μυστική.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Εγκρίνει τον απολογισμό και την λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό και εκλέγει ανά διετία το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Β. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται ανά διετία από τη Γενική Συνέλευση με σταυροδοσία, συγχρόνως με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελείται από τρία (3) μέλη και έχει διετή θητεία. Ασκεί τον ταμειακό και διαχειριστικό έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλει σχετική έκθεση στην τακτική ή στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν: α) η τροποποίηση του καταστατικού, β) η απόφαση για τη διάλυση του Συλλόγου και την τύχη της περιουσίας του και γ) η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική. Σ’ αυτήν είναι γραμμένες κυκλικά οι λέξεις: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΙΚΩΝ». Στο κέντρο αυτού του κύκλου είναι γραμμένες σε δεξιόστροφη σπείρα οι λέξεις: «ΛΕΞΙΣ – ΕΛΞΙΣ – ΕΛΙΞ – ΕΛΙΚΩΝ».

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται και για τη διάλυση του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος διαλύεται όταν ο αριθμός των τακτικών μελών αυτού μειωθεί κάτω των δέκα (10). Σε τέτοια περίπτωση η τύχη της περιουσίας του θα κριθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και θα διατεθεί σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και χρειάζεται ερμηνεία, συμπλήρωση ή τροποποίηση, ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση στα πλαίσια πάντα του Αστικού Κώδικα και των «περί Σωματείων και Ενώσεων» ειδικών νόμων.

Λειβαδιά ……………….2008